A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Попівська філія Великописарівської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів імені І.М.Середи Великописарівської селищної ради

Статут закладу освіти

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                 до рішення  сесії Великописарівської 

селищної ради

                                                                                 

        від    січня 2021 року

 

 

Положення

про Попівську філію Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи Великописарівської селищної  ради Сумської області

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

            1.1. Попівська філія Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи Великописарівської селищної ради  Сумської області  (далі – філія) – це заклад освіти І-ІІ ступеню, що забезпечує потреби громадян у дошкільній, початковій та базовій освіті, які проживають на території Великописарівської селищної ради Сумської області. Філія не має статусу юридичної особи.

1.2. Місцезнаходження філії: 42822, Сумська область, село Попівка вул.  Бєлгородська, 2  .

1.3. Засновником філії є Великописарівська  селищна   рада Сумської області.

1.4. Головною метою філії є забезпечення громадянам здобуття дошкільної, початкової, базової освіти.

  1. Головними завданнями філії є:

      - створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

        - створення умов для здобуття дітьми дошкільної та початкової загальної освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх здібностей і нахилів.

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи;

– забезпечення здобуття громадянами початкової, базової освіти;

– формування й розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– розвиток  особистості   учня,   його  здібностей   і  обдарувань,   наукового світогляду;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину та суспільство.

1.6. Філія діє на підставі установчих документів (Статуту Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, положення про філію).

1.7. Філія у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями  Великописарівської селищної ради та наказами відділу освіти, молоді та спорту Великописарівської селищної ради, директора Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

1.8. Філія  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів початкової, базової освіти.

1.9. Філія має за  мету:

– створення єдиного освітнього простору;

– забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

– створення умов для здобуття особами початкової, базової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

– раціонального й ефективного використання наявних ресурсів округу.         1.10. Структура філії: школа І  ступеня - термін навчання  4 роки,  ІІ ступінь  – основна школа, термін навчання 5 років,  дошкільний навчальний заклад.                   

Мова навчання у закладі – українська.

 

II. Організація освітнього процесу

 

2.1.    Освітній процес у філії здійснюється відповідно до
плану роботи, розробленого керівництвом  
Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

2.2. Робочий навчальний план філії розробляється керівництвом  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової, базової освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

2.3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

  1. Філія обирає форми, засоби й методи навчання та виховання в межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,»Про дошкільну освіту» та даним положенням.
  2. Мережа класів формується в установленому прядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовується в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

         За погодженням із директором  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів можуть створюватися класи-комплекти.

  1. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.
  2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.8. Переведення й випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.9. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей до групи продовженого дня здійснюється наказом директора   Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів в  межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і  затверджується директором  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.12. Зміст,  обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13 У першому класі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється вербально. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

2.14. Навчання у випускних 4, 9 класах завершується державною підсумковою атестацією. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту) Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів .

2.15. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  класним керівником.

2.16. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних
причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку,
що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.17.  За відмінні успіхи в навчанні учні 3-9 класів можуть
нагороджуватися Похвальним листом.

2.18. Під час літніх канікул у філії може створюватися пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора  
Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

2.19. Навчання і виховання дітей дошкільного підрозділу будується, виходячи з розуміння психологічної готовності дітей відповідного віку, що включає:

- позитивне ставлення до діяльності (мотиваційна готовність);

- високий рівень довільності поведінки (соціальна готовність);

- наявність визначеного запасу знань, навичок, умінь, рівень розвитку пізнавальних процесів (інтелектуальна готовність);

- комунікативна готовність;

- вибір програм навчання і розвитку здійснюється з урахуванням діагностики розвитку дитини.

 Діагностика передбачає:

 - визначення дійсного стану розвитку дитини;

          - організації індивідуальної роботи з дітьми;

 - визначення зони найближчого розвитку дитини.

2.20. Навчальний рік у дошкільному підрозділі філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня  наступного року. Щороку у червні місяці (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

         2.21. Дошкільний підрозділ філії здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

         2.22. План роботи дошкільного підрозділу філії схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником  Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів і погоджується з відділом освіти Великописарівської районної державної адміністрації.

2.23. Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за програмами «Дитина», «Я у світі» та іншими програмами, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

2.24. Дошкільний підрозділ філії має різновікову групу з денним режимом перебування дітей – з 9 год.00 хв. до 15 год. 00 хв.

2.25. Наповнюваність групи - 15 дітей віком від трьох до шести років.

2.26. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі філії у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їхньої відпустки.

         2.27. Відрахування дітей із дошкільних груп філії може здійснюватись:

         - за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

         - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в філії;

- коли дитина не відвідує комплекс без поважних причин більше місяця. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини складає 7 днів. 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора